Käyttöehdot ja oikeudellinen tiedote

Tervetuloa tälle Riitta ja Jorma J.Takasen Säätiö sr:n (“Säätiö”) verkkosivustolle (jäljempänä tämä ”Verkkosivu”). Tämän Verkkosivun käyttöön, mukaanlukien kaikki sen sisältämä informaatio ja materiaali, sovelletaan ja sitä sääntelevät nämä yleiset käyttöehdot (jäljempänä nämä “Käyttöehdot”) kuten jäljempänä on tarkemmin yksilöity. TUTUSTU HUOLELLISESTI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUA MILLÄÄN TAVALLA. Nämä Käyttöehdot sisältävät ainoan ja yksinomaisen sopimuksen ja ehdot sinun ja Säätiön välillä tämän Verkkosivun käyttöön liittyen. Mikäli sinulla on jotakin kysymyksiä näihin Käyttöehtoihin liittyen, ole hyvä ja ota yhteyttä Säätiöön tämän Verkkosivun kautta.

1. KÄYTTÖEHDOT

Kirjautumalla sisään ja/tai käyttämällä tätä Verkkosivua tai mitä tahansa sen sisältämää informaatiota sinun katsotaan hyväksyneen nämä Käyttöehdot sellaisenaan. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, TÄMÄN VERKKOSIVUN KÄYTTÖ ON KIELLETTY ENEMMÄLTI. Säätiö pidättää oikeuden milloin tahansa esim. muuttaa, päivittää, muokata ja korjata näitä Käyttöehtoja ilman etukäteistä ilmoitusta.

2. INFORMAATIO

Kaikki tällä Verkkosivulla oleva informaatio on tarkoitettu ja asetetaan saataville yleisessä ja alustavassa tiedotuksellisessa tarkoituksessa ja asiain todellinen lopullinen tila saattaa poiketa lopulta siitä kuinka se on esitetty Verkkosivulla; siten informaation paikkaansa pitävyys tulee vielä vahvistaa Säätiön edustajilta. Tämä Verkkosivu ja kaikki sen sisältämä informaatio ja materiaali tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, pois lukien kaikki laatua ja ominaisuuksia koskevat takuut ja vakuuttelut, esimerkiksi näihin rajoittumatta, luotettavuus, tarkkuus, virheettömyys, saatavuus ja varmuus. Kaikki mahdolliset epäsuorat tai muutoin ilmenevät takuut ja vakuuttelut evätään täten nimenomaisesti. Olet oikeutettu käyttämään, katselemaan, lataamaan ja kopioimaan/tulostamaan tällä Verkkosivulla olevaa informaatiota ja materiaalia yksinomaan ja ainoastaan henkilökohtaisesti ja ei-kaupallisesti. Säätiö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota tämän Verkkosivun käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät Säätiölle oikeuden käyttää, muokata, editoida ja poistaa mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista rojalteista ja muista maksuista. Sinulla ei ole lupaa muuttaa, käsitellä tai muokata mitään tällä Verkkosivulla olevaa informaatiota eikä mitään informaatiota tällä Verkkosivulla (tämä Verkkosivu mukaan lukien sellaisenaan) tule toimittaa tai edelleen välittää millään tavoin ilman Säätiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Kaikki muu tämän Verkkosivun käyttö on kielletty. Näiden Käyttöehtojen rikkominen saattaa johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen voimassaolevan oikeuden mukaisesti.

3. OIKEUDET INFORMAATIOON JA SISÄLTÖÖN

Säätiö omistaa ja pidättää oikeudet kaikkeen tällä Verkkosivulla olevaan informaatioon ja materiaaliin, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) kaikki esitykset, tietolomakkeet ja taulukot (ja niiden sisältämät tiedot), henkilökohtainen informaatio, lehdistötiedotteet, ilmoitukset ja jne. ”Riitta ja Jorma J.Takasen Säätiö sr” ja muut nimet, tunnusmerkit, symbolit, tuotteet sekä muu näiden Verkkosivujen sisältö ovat Säätiön tekijänoikeuden suojaamia ja ovat kulloistenkin oikeudenomistajiensa omaisuutta. Luvaton käyttö saattaa loukata näitä oikeuksia. Nämä Verkkosivut tai mikään niiden sisältö ei sisällä mitään lisenssiä tai muun käyttöoikeuden perustamista sinulle tai lupaustakaan sellaisesta koskien mitään patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia tai mitään muitakaan Säätiön tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

4. VASTUUVAPAUS KOLMANSIEN SISÄLLÖSTÄ

Rajoittamatta mitenkään muualla näissä Käyttöehdoissa esitettyjä nimenomaisia vastuuvapautuksia ja – rajauksia; Säätiö ei voi kontrolloida mitään kolmansien osapuolten verkkosivujen materiaalia tai sisältöä joihin tämä Verkkosivu mahdollisesti sisältää linkityksen tai viittauksen eikä Säätiö hyväksy mitään vastuuta missään olosuhteissa liittyen kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältämään informaatioon tai materiaaliin.

5. PÄÄSY JA RAJOITETTU KÄYTETTÄVYYS

Koska tämä Verkkosivu toimitetaan ainoastaan yleisessä vapaamuotoisessa tiedotuksellisessa ja alustavassa tarkoituksessa, Säätiö pidättää oikeuden esimerkiksi muokata, muuttaa, päivittää ja/tai poistaa Verkkosivua ja sillä olevaa materiaalia, kokonaan tai osittain, milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Säätiö ei sitoudu päivittämään mitään Verkkosivulla olevaa informaatiota yleensä tai tietyssä ajassa joka näin ollen saattaa sisältää vanhentunutta tietoa käyttöhetkellä. Säätiö tai sen työntekijät, johto, toimihenkilöt, agentit tai edustajat eivät ole vastuussa mistään kuluista, vastuista tai vahingoista (mukaan lukien ja rajoittumatta todellisiin, suoriin, epäsuoriin tai rangaistusluonteisiin korvauksiin tai vahinkoihin) tai vaatimuksista tai muista vastuista liittyen tai johtuen tämän Verkkosivun käytöstä tai mistään informaatiosta (tai sen puutteesta) tai materiaalista Verkkosivulla. Säätiö voi milloin tahansa päättää tai estää Verkkosivujen tai niiden osan käytön, millä tahansa perusteella tai ilman perustetta.

6. VAHINGOLLINEN SISÄLTÖ

Säätiö ei voi taata että tämä Verkkosivu taikka mikään serveri tai muu alusta, jolla tämä Verkkosivu sijaitsee, on vapaa viruksista tai muista vahingollisista elementeistä, komponenteista tai haitallisista aineksista. Säätiö on ryhtynyt kohtuullisiin toimiin varmistuakseen tämän Verkkosivun turvallisesta käytettävyydestä, mutta tästä huolimatta käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa viruksentorjunnan käyttämisestä tämän Verkkosivun ja sillä olevan informaation ja materiaalin lataamisen ja käytön osalta. Asianmukaisesti päivitetyn työasemakohtaisen virustorjuntaohjelman käyttö on suositeltavaa

. 7. ENNAKKONÄKEMYKSET JA ENNUSTEET

MITKÄÄN TALOUDELLISTA INFORMAATIOTA SISÄLTÄVÄT TIEDOTTEET TAI LAUSUMAT EIVÄT OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI VÄLITETTÄVIKSI USA:SSA eikä muualla, missä niiden julkaiseminen olisi lain vastaista taikka edellyttäisi ennakkolupaa.

8. EI SITOUMUKSIA OMASTA TAI KOLMANSIEN PUOLESTA

Mitkään Verkkosivulla olevat lausumat sellaisenaan eivät muodosta mitään sitoumuksia Säätiölle, kuten (esimerkiksi mutta rajoittumatta) lupausta tai sopimusta apurahan myöntämisestä.

9. YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Tämän Verkkosivun käytön yhteydessä käyttäjästä voidaan kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään yhteyksissä, joissa käyttäjä vapaaehtoisesti luovuttaa tällaista informaatiota Säätiölle, esim. tämän Verkkosivun APURAHAT-osion yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään Suomessa kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan sääntelyn, sekä rekisterinpitäjänä toimivan Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiö sr:n tietosuojalausekkeen mukaisesti. Soveltuva tietosuojasääntely takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia, joilla rekisteröidyt voivat jossakin määrin itse määrätä henkilötietojensa käytöstä. Syötteitä tai muita väliaikaisia internet tiedostoja voidaan kerätä sivuston toimivuuden takaamiseksi, mutta ainoastaan tässä tarkoituksessa. Säätiö saattaa käyttää tällä Verkkosivulla evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivun käyttäjistä ja siitä, kuinka Verkkosivua käytetään. Säätiö ei yhdistä evästeiden avulla kerättyjä tietoja käyttäjistä kerättyihin henkilötietoihin. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi sekä evästekäytännöistämme tietosuojaselosteestamme.

10. YLEINEN VASTUUNRAJAUS

TÄTÄ VERKKOSIVUA KÄYTTÄMÄLLÄ HYVÄKSYT ETTÄ SÄÄTIÖ EI OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE MISTÄÄN TAI MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ MILLÄÄN PERUSTEELLA, MUKAANLUKIEN NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, SUORISTA, EPÄSUORISTA, TODELLISISTA, YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI JOHDANNAISVAHINGOISTA JA MENETYKSISTÄ JOHTUEN TAI LIITTYEN TÄHÄN VERKKOSIVUUN, SEN KÄYTTÖÖN TAI SILLÄ OLEVAAN INFORMAATIOON TAI MATERIAALIIN. SÄÄTIÖ KIISTÄÄ JA POISSULKEE KAIKKI TAKUUT, LUPAUKSET JA VÄLIPUHEET, NIMENOMAISET JA HILJAISET, MUKAANLUKIEN KAUPALLISTETTAVUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TEOLLISOIKEUKSIA KOSKEVAA LOUKKAAMATTOMUUTTA SEKÄ KAUPPATAPOJA KOSKEVAT TAKUUT, LUPAUKSET JA SITOUMUKSET.

Kaikissa oikeusjärjestyksissä ei välttämättä hyväksytä tiettyjen takuiden ja/tai vastuiden rajaamista. Tästä huolimatta, joka tapauksessa vastuu tällaisessakin tilanteessa mikäli ko. oikeusjärjestyksen säännökset tulisivat sovellettaviksi, Säätiön vastuu on aina rajattu oikeusjärjestyksen nojalla sovellettavaan alhaisimpaan mahdolliseen määrään.

11. KORVAUSVELVOLLISUUS

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja ja tästä aiheutuu Säätiölle (tai kolmannelle osapuolelle) vahinkoa, käyttäjä sitoutuu korvaamaan Säätiölle tai vahinkoa kärsineelle kolmannelle osapuolelle sekä näiden työntekijöille, johdolle ja toimihenkilöille ja edustajille kaiken aiheuttamansa minkä tahansa vahingon ja menetykset mukaan lukien asian selvittämisestä ja hoitamisesta johtuneet asianajo- ja lakimieskulut sekä palkkiot.

12. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Mikäli jokin osa näistä Käyttöehdoista katsottaisiin ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden Käyttöehtojen pätevyyteen. Näihin Käyttöehtoihin ja tämän Verkkosivun käyttöön sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Näistä Käyttöehdoista ja tämän Verkkosivun käytöstä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet käsitellään oikeusistuimissa Suomessa, joilla on toimivalta Säätiön kotipaikassa.

© Copyright Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiö sr®2023. Kaikki oikeudet pidätetään.